Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1KK6
Z7_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1KC4

ОП „Градини и паркове”

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 25.08.2022

 

Общинско предприятие „Градини и паркове“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.


Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 64А.

Тел.: 032/62-43-01;

Е-mail: gradini@abv.bg

 

Повече информация тук:

https://www.plovdiv.bg/администрация/общински-предприятия/gardens-and_parks/