Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4I11
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4IH2

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

ЗВЕНО ЕКОЛОГИЯ

 

За контакти и информация:
инж. Милена Станева , нач.отдел Екология, образование, здравеопазване, социални дейности и гражданска регистрация, ет. 2, ст. 25
тел.: 032 / 604 821; 0886837859

Административни услуги:


1. Издаване  на заповед  за оформяне или премахване на декоративна растителност в общински терени.

Заповедта се издава въз основа на писмено заявление до районната администрация и  решение на общото събрание на етажната собственост в случаите за премахване на дървета, след извършване на оглед на дървесната растителност от комисия и санитарна експертиза на дърветата, след което заповедта се изпраща с копие до ОП „Градини и паркове“ за изпълнение.

Необходими документи:

1. Заявление до районната администрация;

2. Решение на общото събрание на етажната собственост/при премахване на дърво.

Образци: Заявление до районната администрация /свали от тук/

 

2. Издаване  на заповед  за оформяне или премахване на декоративна растителност в общински терени във връзка със строителство.

Заповедта се издава въз основа на писмено заявление до районната администрация с приложени: копие от разрешението за строеж и геодезическо заснемане на съществуваща растителност. Извършва се оценка на дървесната растителност от сформирана комисия. При необходимост от премахване на дървесната растителност, същата  се заплаща по тарифа съгласно  Приложение № 2 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив в касата на Община Пловдив след издадена служебна бележка от звено Екология в район „Западен“.

Необходими документи:

1. Заявление до районната администрация.

2. Разрешение за строеж.

3. Геодезическо заснемане.

Образци: Заявление до районната администрация /свали от тук/

 

3. Издаване на заповед за разрешение за оформяне, премахване или преместване на декоративна растителност в частни терени.

Заповедта се издава въз основа на писмено заявление до районната администрация от собственика на имота, като се прилага документ за собственост, декларация от всички съсобственици  на имота и разрешение за строеж  /при строителство/.

Необходими документи:

1.Заявление до районната администрация;

2.Решение на общото събрание на етажната собственост/при премахване на дърво

Образци: Заявление до районната администрация /свали от тук/

 

4. Първоначална регистрация на куче.

Съгласно чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Съгласно чл. 116, от Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Съгласно чл. 118., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси таксата се заплаща ежегодно до 31март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Удостоверение за регистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче се издава на място в районната администрация. Удостоверението е документът, с който се придружава кучето при извеждане извън мястото на отглеждането му и се представя при проверка от служители на общината, ПОИ, РУ на МВР Пловдив и ОП „Общинска охрана“. При пропускане на срока до 31 март се съставя глоба с фиш на стойност 50% от таксата притежаване на куче.

Необходими документи:

  1. Ветеринарно медицински паспорт.
  2. Поставен микрочип или татуировка, които съдържат идентификационен код.
  3. Декларация за притежаване на куче.

Образци: Декларация за  притежаване на куче /свали от тук/

 

5. Пререгистрация на куче.

Съгласно чл. 116, от Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Съгласно чл. 118., ал.1 от Закона за местни данъци и такси :Таксата се заплаща ежегодно до31март на съответната.

Удостоверение за пререгистрация на домашно куче и платена такса за притежаване на куче се издава на място в районната администрация.

Удостоверението е документът, с който се придружава кучето при извеждане извън мястото на отглеждането му и се представя при проверка от служители на общината, ПОИ, РУ на МВР Пловдив и ОП „Общинска охрана“. При пропускане на срока до 31 март се съставя глоба с фиш на стойност 50% от таксата притежаване на куче.

Необходими документи:

  1. Ветеринарно медицински паспорт
  2. Решение от ТЕЛК /ако има такова/
  3. Заверен ловен билет за съответната година / при наличие/

Образци: Декларация за  притежаване на куче /свали от тук/

 

6. Закриване на картон на куче.

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 12 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране от отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив при промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.

Удостоверение за закриване на регистрация на домашно куче удостоверението се издава на място в районната администрация.

Необходими документи:

  1. Заявление за закриване на картон на куче поради:

–  Смъртен акт или декларация за смърт;

–  Смяна на собственик;

–  Смяна на адрес;

–  Други обстоятелства.

Образци: Заявление за закриване на картон на куче. /свали от тук/

 

7. Регистрация на зоодоброволец.

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните. Кучетата, настанени в приют, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс. Те се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Кучетата, за които не се явят лица компаньони, се маркират и се настаняват във временни приюти, определени от съответния общински съвет, или се връщат по местата, от които са взети. Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица /зоодоброволци/, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на животните.

Сертификат за зоодоброволец се издава след одобрение на място от звено Екология към районната администрация.

Необходими документи:

1. Заявление в което се посочва мястото на хранене на бездомните животни и часа.

Образци: Заявление за зоодоброволец. /свали от тук/

 

8. Регистрация на животновъден обект – лично стопанство.

Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдните обекти - лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. За регистрация собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, което се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.

Необходими документи:

1. Заявление до районната администрация.

2. Документ за собственост или право за ползване на обекта.

Образци: Заявление до районната администрация. /свали от тук/

 

9. Регистрация на пчелни семейства.

Съгласно чл. 8 Закона за пчеларството пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите на пчелини – лични стопанства, подават заявлението за регистрация чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.

След подаване на декларация от собственика на пчелина в деловодството на районната администрация, звено Екология  изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областна дирекция земеделие и Българска агенция  по безопасност на храните.

Необходими документи:

1. Декларация до районната администрация.

2. Документ за собственост на имота върху които ще се отглеждат пчелните семейства.

Образци: Декларация до районната администрация. /свали от тук/

 

10. Регистрация на подвижно пчеларство.

Съгласно чл. 9 от Закона за пчеларството в кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в който се вписват трите имена на собственика, съответно за юридическото лице - наименованието на фирмата и БУЛСТАТ/ЕИК, постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическото лице, постоянното местонахождение на пчелина или мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство, регистрационният номер на пчелина, броят на пчелните семейства, които са придвижени при подвижно пчеларство, мястото на настаняване с посочени GPS координати.

След подаване на декларация от собственика на подвижното пчеларство  в деловодството на района , звено Екология  изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областна дирекция земеделие и Българска агенция по безопасност на храните.

Необходими документи:

1. Декларация за до районната администрация.

2. Документ за собственост на имота върху които ще се отглеждат пчелните семейства.

Образци: Декларация за подвижно пчеларство до районната администрация /свали от тук/

 

11. Обработка на декларация, подадена до 30 ноември за календарната година в дирекция „Местни данъци и такси“ на община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците.

Сключване на договор определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдове за битови отпадъци въз основа на подаване в срок на декларация в местни данъци и такси съгласно чл. 19 от Наредба  от определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ на територията на Община Пловдив.

В срок до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от придобиване на нов имот при желание от собственика всички юридически и физически лица могат да подадат декларация  в дирекция „Местни данъци и такси“ на община Пловдив за сключване на договор за определяне на такса твърди битови отпадъци според количеството на отпадъците.

След приемане на план–сметка за приходите и разходите за поддържане на чистота, сметосъбирането и сметоизвозването и определяне на промилите за облагане с такса за битови отпадъци от Общински съвет Пловдив, всеки подал декларация има възможност да сключи договор или да плаща такса смет по сътоветния промил за годината.

Необходими документи:

Образци:

Бланка договор /свали от тук/

Бланка Справка ТБО /свали от тук/

 

12. Заявление за предоставяне или подмяна на съдове за твърди битови отпадъци  на юридически и физически лица.

При подаване на заявление се извършва проверка от служителите на звено Екология към районната администрация и при установяване на необходимия брой съдове заявлението се изпраща до Община Пловдив и ОП „Чистота“ за предоставяне на съответния брой съдове за битови отпадъци.

Необходими документи:

1. Заявление до районната администрация.

Образци: Заявление до районната администрация. /свали от тук/

 

13. Издаване на удостоверение за освобождаване от такса смет за имоти, за които няма сметосъбиране и сметоизвозване.

Ежегодно се издава заповед на кмета на Община Пловдив за посочени имоти  в или извън регулация, за които няма организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

При подаване на заявление се извършва проверка от служителите на звено Екология към районната администрация и при установяване на необходимия брой съдове заявлението се изпраща до Община Пловдив и ОП „Чистота“ за предодставяне на съответния брой съдове за битови отпадъци.

Необходими документи:

1. Заявление до районната администрация;

2. Актуална скица на имота, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Общинската служба по земеделие и гори.

Образци: Заявление до районната администрация. /свали от тук/

 

14. Декларация за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства на общински терени.

Собственици на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да подадат декларация в деловодство на района, като удостоверяват желанието си да предадат ИУМПС на площадка за разкомплектоване, като не заплащат такси и разноски за транспортирането им.

Необходими документи:

1. Декларация до районната администрация.

2. Документ за собственост на МПС.

Образци: Декларация до районната администрация. /свали от тук/

 

15. Издаване  на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии и маркиране.

След издаване на разрешение за отсичане на дърво в частен имот, собственикът на имота може да поиска маркиране и издаване на превозен билет на добитата дървесина като заяви желанието си в звено Екология за уточняване на дата и час за извършване на услугата.

Необходими документи:

1. Разрешение за отсичане.

Образци: Заявление до районната администрация. /свали от тук/

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗООДОБРОВОЛЦИ
Дата на публикуване: 28.06.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ за подмяна на съдове за смет
Дата на публикуване: 28.06.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ разрешение за кастрене
Дата на публикуване: 28.06.2022

МОЛБА
Дата на публикуване: 28.06.2022