Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFO7O4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFO7O7
Стратегия и управление на общинска собственост План за действие за общинските концесии Годишна програма за управление и разпореждане с имотите Обявления Заповеди за отчуждаване на имоти Жилищно настаняване

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022