Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

На практика правомощията на районния кмет са ограничени поради обстоятелството, че е второстепенен разпоредител с бюджет и няма самостоятелност да планира реализацията на управленски приоритети.

 

Районният кмет може единствено да предлага на кмета на община Пловдив, който е първостепенен разпоредител с бюджет, да бъдат реализирани управленските му виждания по отношение на район „Западен“, което може да бъде се случи, ако тези предложения залегнат в консолидирания бюджет на община Пловдив, част от който е и бюджетът на второстепенния разпоредител район „Западен“, но решенията се взимат на ниво кмет на община Пловдив и Общински съвет – Пловдив, който приема консолидирания бюджет на община Пловдив.