Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4IJ3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4IB1

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2022

СНЦ Център по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

 

Адрес: 4000, гр. Пловдив, бул. Руски №139
Директор: Цанко Гечев
Секретар: Марина Мирчева
e-mail: secretary@cpsbb.eu
Уебсайт: http://www.cpsbb.eu

 

През 2015 година в Пловдив е създаден Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), реализиран по проекта PlantaSYST, в рамките на финансовия инструмент „Teaming“ на програма „Хоризонт 2020 на ЕС”. Консорциумът по проекта се състои от шест изследователски организации от България и Германия - Институтът по зеленчукови култури “Марица” (ИЗК “Марица), Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” (Лаборатория по метаболомика), Потсдамският университет, Институтът по растителна молекулярна физиология Макс Планк и Институтът по молекулярна биология и биотехнологии. Проектът е получил финансиране по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” за построяването и технологичното оборудване на новата сграда на ЦРСББ на терен, предоставен от Община Пловдив.


Мисията на ЦРСББ е да има водеща позиция в областта на растителните науки в Европа. Ползват се авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установят регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намерят пазарно приложение. Фундаменталните научни изследвания, извършвани в отделите на ЦРСББ по Развитие на растенията, Физиология и молекулни основи на стреса, Метаболомика и Биоинформатика, са включени в приложните научни изследвания на отделите Растителна клетъчна биотехнология и Селекция и производство на зеленчукови култури.


ЦРСББ е свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. По този начин, ЦРСББ отговори на критериите заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (Биотехнология). Офисът за трансфер на технологии ще подпомага потока от знания и технологии към партньорите и крайните потребители.


В заключение, новосъздадения център за върхови постижения ЦРСББ повиши значително научноизследователския потенциал на България, разшири капацитета на страната в областта на растителната геномика и стимулира развитието на научния и икономически потенциал на Пловдив и региона.