Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.08.2022

Правомощия на районния кмет, съгласно ЗМСМА:


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) Населението на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й.

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 2003 г.) (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
(2) Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
(3) Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.
(4) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., доп., бр. 69 от 2006 г., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г.) Кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени със закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., отм., бр. 69 от 2006 г.).
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3, изм., бр. 69 от 1999 г., доп., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 9 от 2011 г.) При произвеждане на частични избори за кмет на община или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага клетвата по чл. 32, ал. 1 преди началото на първото заседание на общинския съвет след избора, което се свиква от председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Ако в срока по ал. 5 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният кмет полага клетвата по чл. 32, ал. 1 пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.
(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г.) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г., отм., бр. 63 от 2007 г., нов, бр. 9 от 2011 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.) (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони към датата на избора трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание някой от кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил предложение в срока по ал. 4, кмет на съответния район се избира по предложение на общински съветник, направено по време на заседанието.
(6) В случаите по ал. 5 изборът се произвежда на същото или на следващи заседания на общинския съвет, ако отново някой от кандидатите, предложен от общински съветник, не бъде избран. Нови предложения за кандидати за кмет на район могат да се правят от общински съветник в срока по ал. 4. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския съвет, на което са избрани.

Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.; обявена за противоконституционна от КС на РБ - бр. 36 от 2011 г.)
Кметът на общината, съответно кметът на района назначава заместник-кметове и определя техните функции, както следва:
1. при население на общината до 10 000 души - до двама заместник-кметове;
2. при население на общината до 100 000 души - до трима заместник-кметове;
3. при население на общината до 160 000 души - до 4 заместник-кметове;
4. при население на общината над 160 000 души - до 5 заместник-кметове;
5. за Столичната община - до 7 заместник-кметове.
(2) Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно - кмета на района, до тяхното завръщане.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на района.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Кметът на район или кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. (доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61,, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 69 от 2006 г.) На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.