Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината:

1. описание на правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията;
2. описание на информационните масиви и ресурси (регистри), използвани от съответната администрация;
3. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
4. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
5. стратегии, планове, програми и отчети за дейността на администрацията;
6. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
7. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
8. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите и форматите, в които се поддържа информацията;
9. обявления за конкурси за държавни служители;
10. подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
11. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
12. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това;
13. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Закона за достъп до обществена информация;
14. друга информация, определена със закон.