Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022

Съгласно чл. 40 от ЗПКОНПИ в двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 38 и чл. 39 от ЗПКОНПИ на интернет страницата на община Пловдив, район „Западен“ се публикуват декларациите на служителите  в районната администрация съгласно § 2. От ДР на ЗПКОНПИ и списък на лицата, които не са подали декларациите си в срок.