Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40
Дължими такси при предоставяне на обществена информация Искане за достъп до обществена информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация Протокол за устно искане на обществена информация Място за преглед на предоставената информация

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Достъп до обществена информация се предоставя и по електронен път в Платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерския съвет на Република България съгласно чл. 15в, ал. 1 от ЗДОИ. Платформата представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по ЗДОИ субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Платформа за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/

Образец – заявление за достъп до обществена информация свали ТУК.