Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „ЗАПАДЕН“, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ
1. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението.
2. Информация, свързана със сигурността и обществени ред.
3. Информация, свързана със защита на личните данни.
4. Информация, свързана с гарантиране на търговската тайна на кандидатите за обществени поръчки.
5. Друга информация, която се класифицира съгласно нормативните актове.