Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2022

1. Мога ли да си платя данъците в районната администрация?

Да, в районната администрация има изнесена каса на Дирекция „Местни данъци и такси“ към община Пловдив, но по всички останали въпроси, свързани с дейността на дирекцията, следва да я посетите на място на адрес: гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А.
За допълнителна информация и контакти:
https://www.plovdiv.bg/администрация/дирекции-и-отдели/дирекция-„местни-данъци-и-такси/

2. Мога ли да си извадя карта за градския транспорт в районната администрация?

Да, в районната администрация има изнесен пункт, където се издават карти за градския транспорт.

3. Кой може да получи акт за раждане?

Образец от акта за раждане - удостоверение за раждане (оригинал - първото издадено удостоверение, и дубликат -всяко следващо), може да бъде получен от лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законните му представители, както и от трети лица трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Чл. 88-88а от Закона за гражданската регистрация.

4. Кой може да получи акт за брак?

Образец от акта за сключен граждански брак - удостоверение за сключен граждански брак (оригинал - първото издадено удостоверение, и дубликат - всяко следващо), може да бъде получен от страните по акта за сключен граждански брак, както и от трети лица трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Чл. 88-88а от Закона за гражданската регистрация.

5. Кой може да получи акт за смърт?

Образец от акта за смърт – препис-извлечение от акт за смърт, може да бъде получен от наследниците на починалото лице от акта за смърт, както и от трети лица трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Чл. 88-88а от Закона за гражданската регистрация.

6. Кой може да иска и получи удостоверение за наследници?

Удостоверение за наследници може да искат и получат наследниците на лицето, за което се отнася удостоверението, както и от трети лица трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Чл. 5 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, в сила от 16.08.2012 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

7. Имам куче, какво правя?

Информация:
https://www.plovdiv.bg/item/ecology/екологичен-и-здравен-риск/домашни-кучета/

8. Паднало дърво, премахване на дърво, замърсени площи, проблеми със сметосъбиране и сметоизвозване, какво правя?

Следва да бъде подаден сигнал в звено Екология към районната администрация:

https://staging.egov.bg/wps/portal/zapaden-plovdiv/west-plovdiv/administration/activities/environment